Saturday, November 26, 2011

ஸ்ரீமத் ராகவேந்த்ர ஸ்தோத்ரம்


RADHE KRISHNA 26-11-2011
ஸ்ரீமத் ராகவேந்த்ர ஸ்தோத்ரம்


ஸ்ரீமத் ராகவேந்த்ர ஸ்தோத்ரம்
ஸ்ரீமத் ராகவேந்த்ர ஸ்தோத்ரம்

1. ஸ்ரீபூர்ணபோத குருதீர்த்த பயோப்திபாரா
காமாரிமாக்ஷ விஷமாக்ஷ சிர: ஸ்ப்ருசந்தீ
பூர்வோத்ராமித தரங்க ச்ரத் ஸுஹம்ஸா
தேவாளி ஸேவித பராங்க்ரி பயோஜ லக்நா

2. ஜீவேச பேத குணபூர்த்தி ஜகத்ஸுஸத்வ
நீசோச்சபாவ முக நக்ர கணைஸ் ஸமேதா
துர்வாத்ய ஜாபதிகிலைர் குருராகவேந்த்ர
வாசுதேவதா ஸரிதமும் வமலீகரோது

3. ஸ்ரீராகவேந்த்ரஸ் ஸகலப்ரதாதா
ஸ்வபாத கஞ்ஜத்வய பக்திமத்ப்ய:
அகாத்ரி ஸம்பேதந த்ருஷ்டி வஜ்ர:
க்ஷமாஸுரேந்த்ரோவது மாம் ஸதாஸ்யம்

4. ஸ்ரீராகவேந்த்ரோ ஹரிபாத கஞ்ஜ
நிஷேவணால் லப்த ஸமஸ்த ஸம்பத்
தேவஸ்வபாவோ த்விஜ த்ருமோய
மிஷ்டப்ரதோ மே ஸததம் ஸ பூயாத்

5. பவ்ய ஸ்வரூபோ பவது: க தூல
ஸங்காக்நி சர்ய: ஸுகதைர்ய சா லீ
ஸமஸ்த்த துஷ்டக்ரஹ நிக்ரஹோ சோ
துரத்ய யேபப்லவ ஸிந்து ஸேது:

6. நிரஸ்த தோ÷ஷா நிரவத்ய வேஷ:
ப்ரத்யர்த்தி மூகத்வ நிதாநபாஷ :
வித்வத் பரிஜ்ஞேய மஹாவிசே ÷ஷா
வாக்வைகரீ நிர்ஜித பவ்யசே ஷ

7. ஸந்தாந ஸம்பத் பரிசூத்த பக்தி
விஜ்ஞாந வாக்தேஹ ஸுபாட வாதீந்
தத்வா சரீரோத்த ஸமஸ்த தோஷாந்
ஹத்வா ஸ நோஸ்வ்யாத் குருராகவேந்த்ர:

8. யத்பா தோதக ஸஞ்சயஸ் ஸுரநதீமுக்யாபகா ஸாதிதா
(அ)ஸங்க்யாநுத்தம புண்ய ஸங்க விலஸத் ப்ரக்யாத புண்யாவஹ
துஸ்தாபத்ரய நாசநோ புவி மஹாவந்த்யா ஸுபுத்ரப்ரதோ
வ்யங்கஸ்வங்க ஸம்ருத்திதோ க்ரஹமஹா பாபாபஹஸ்தம் ச்ரயே

9. யத்பாதகஞ்ஜ ரஜஸா பரிபூஷிதாங்கா
யத்பாதபத்ம மதுபாயித மாநஸாயே
யத்பாதபத்ம பரிகீர்த்தந ஜீர்ண வாசஸ்
தத்தர்ச நம் துரிதகாநந தாவபூதம்

10. ஸர்வ கந்த்ர ஸ்வதந்த் ரோஸஸெள ஸ்ரீமத்வமத வர்தந:
விஜயீந்த்ர கராப்ஜோத்த ஸுதீந்த்ர வரபுத்ரக:

11. ஸ்ரீராகவேந்த்ரோ யதிராட் குருர் மே ஸ்யாத் பயா பஹ:
ஜ்ஞாநபக்தி ஸூபுத்ராயுர் யச: ஸ்ரீ புண்ய வர்தந:

12. ப்ரதிவாதி ஜயஸ்வாந்த பேதசிந்யாதரோ குரு:
ஸர்வவித்யா ப்ரவீணோந்யோ ராகவேந்த்ராந் ந வித்யதே

13. அபரோக்ஷீக்ருத ஸ்ரீச: ஸமுபேக்ஷித பாவஜ:
அபேக்ஷித ப்ரதாதந்யோ ராகவேந்த்ராந்ந வித்யதே

14. தயா தாக்ஷிண்ய வைராக்ய வாக்பாடவமுகாங்கித:
சா பாநுகரஹச க்தோந்யோ ராகவேந்த்ராந்ந வித்யதே

15. அக்ஞாந விஸ்ம்ருதி ப்ராந்தி ஸம்ச யாபஸ்ம்ருதி க்ஷயா:
தந்த்ரா கம்பவச: கௌண்ட்ய முகா யே சேந்த்ரியோத்பவா:
தோஷஸ்தே நாஸமாயந்தி ராகவேந்த்ர ப்ரஸாதத:

16. ஓம் ஸ்ரீ ராகவேந்த்ராய நம: இத்யஷ்டாக்ஷர மந்த்ரத:
ஜபிதாத் பாவிதாந் நித்ய மிஷ்டார்த்தாஸ் ஸ்யுர் ந ஸம்சய

17. ஹந்து ந: காயஜாந் தோஷாநாத்மாத்மீய ஸமுத் பவாந்
ஸர்வாநபி புமர்த்தாம்ச ச ததாது குருராத்மவித்

18. இதி காலத்ரயே நித்யம் ப்ரார்த்தநாம் ய: கரோதி ஸ:
இஹாமுத்ராப்த ஸர்வேஷ்டோ மோததே நாத்ர ஸம்ஸய:

19. அகம்ய மஹிமா லோகே ராகவேந்த்ரோ மஹாயசா
ஸ்ரீமத்வமத துக்தாப்தி சந்த்ரோஸ்வது ஸதாநக:

20. ஸர்வயாத்ரா பலாவா ப்த்யை யதாச க்தி ப்ரதக்ஷிணம்
கரோமி தவ ஸித்தஸ்ய ப்ருந்தாவந கதம் ஜலம்
சிரஸா தாரயாம்யத்ய ஸர்வதீர்த்த பலாப்தயே

21. ஸர்வபீஷ்டார்த்த ஸித்யார்த்தம் நமஸ்காரம் கரோம்யஹம்
தவ ஸங்கீர்த்தநம் வேதசா ரஸ்த்ரார்த்தஜ்ஞாந ஸித்தயே

22. ஸம்ஸாரே க்ஷயஸாகரே ப்ரக்ருதிதோ காதே ஸதா துஸ்தரே
ஸர்வாவத்ய ஜலக்ரஹை ரநுபமை: காமாதி பங்காகுலே

23. நாநாவிப்ரம துர்ப்ர மேஸ்மிதபய ஸ்தோமாதி பேநோத்கடே
து : கோத்க்ருஷ்ட விஷேஸே முத்தர குரோ மாம் மக்நரூபம் ஸதா

24. ராகவேந்த்ர குருஸ்தோத்ரம் ய: படேத் பக்தி பூர்வகம்
தஸ்ய குஷ்டாதிரோ காணாம் நிவ்ருத்திஸ் த்வரயா பவேத்

25. ய: பிபேத் ஜலமேதந ஸ்தோத்ரேணைவாபி மந்த்ரிதம்
தஸ்ய குக்ஷிகதா தோஷா: ஸர்வே நச் யந்தி தத்க்ஷணாத்

26. யத்ப்ருப்தாவந மாஸாத்ய பங்கு: கஞ்ஜோபி வ ஜந:
ஸ்தோத்ரேணாநேந ய : சூர்யாத் ப்ரதக்ஷிண நமஸ்யக்ருதீ

27. ஸ ஜங்காலோ பவேதேவ குருராஜ் ப்ரஸாதத:
ஸோம ஸுர்யோ பராகே சு புஷ்யார்காதி

28. யோநுத்தம மிதம் ஸ்தோத்ர மஷ்டோத்தரச தம் ஜபேத்
பூதப்ரேத பிசா சாதி பீடா தஸ்ய ந ஜாயதே

29. ஏதத்ஸ்தோத்ரம் ஸமுச்சார்ய குரோர் ப்ருந்தாவநாந்திகே
தீ பஸம் யோஜ நாத் ஜ்ஞாநம் புத்ரலாபோ பவேத் த்ருவம்

30. பரவாதிஜயோ திவ்ய ஜ்ஞாந பக்த்யாதி வர்த்தநம்
ஸர்வாபீஷ்ட ப்ரவ்ருத்தி : ஸ்யாத் நாத்ர கார்யா விசாரணா

31. ராஜசோர மஹாவ்யாக்ர ஸர்ப்ப நக்ராதி பீடநம்
ந ஜாய தேஜஸ்ய ஸ்தோத்ரஸ்ய ப்ரபாவாந் நாத்ரஸம்ச ய:

32. யோ பக்த்யா குருராகவேந்த்ர
சரணத்வந்த்வம் ஸம்ரந் ய: படேத்
ஸ்தோத்ரம் திவ்யமிதம் ஸதா
ந ஹி பவேத் தஸ்யாஸுகம் கிஞ்சந
கிம்த்விஷ்டார்த்த ஸம்ருத்தி ரேவ
கமலாநாதப்ரஸாதோ தயாத்
கீர்த்திர் திக்விததா விபூதி ரதுலா
ஸாக்ஷீ ஹயாஸ்யோஸ்த்ர ஹி

இதி ஸ்ரீ ராகவேந்த்ரார்ய குருராஜப்ரஸாதத:
க்ருதம் ஸ்தோத்ரமிதம் புண்யம் ஸ்ரீமத்பிர் ஹ்யப்பணா பிதை:

ஸ்ரீ அணு ராகவேந்த்ர ஸ்தோத்ரம்

1. பூஜ்யாய ராகவேந்த்ராய ஸத்யதர்ம ரதாய ச
பஜதாம் கல்பவ்ருக்ஷõய நமதாம் காமதேநவே

2. துர்வாதி த்வாந்ரவயே வைஷ்ணவேந்தீவரேந்தவே
ஸ்ரீ ராகவேந்த்ரகுரவே நமோஸ்த்யந்த தயாளவே

3. ஸ்ரீஸுதீந்த்ராப்தி ஸம்பூதாந் ராகவேந்த்ர கலாநீதிந்
ஸேவே ஸத்ஜ்ஞாந ஸெளக்யார்த்தம் ஸந்தாபத்ரய சாந்தயே

4. அகம் த்ராவயதே யஸ்மாத் வேங்காரோ வாஞ்சிதப்ரத:
ராகவேந்த்ர யதிஸ் தஸ்மாத் லோகே க்யாதோ சாந்தயே

5. வ்யாஸேந வ்யுப்த பீஜ: ஸ்ருதிபுவி பகவத்பாத ஸ்தாங்குரஸ்ரீ
ப்ரத்நைரீஷத் ப்ரபிந்நோஜ நி ஜயமுநிநா ஸம்யகுத்பிந்நசா க:

6. மௌநீச வ்யாஸராஜதுதித கிஸலய: புஷ்பிதோஸ்யம் ஜயீந்த்ரா
தஸ்ய ஸ்ரீ ராகவேந்த்ராத் விலஸதி பலிதோ மத்வ ஸித்தாந்தசா கீ

7. மூகோபி யத்ப்ரஸாதேந முகுந்த ச யநாயதே
ராஜராஜாயதே ரிக்தோ ராகவேந்த்ரம் தமாச் ரயே

ஸ்ரீ ராகவேந்த்ர குரு கீர்த்தனம்

ராகம் : மத்யமாவதி - சாப்

பாரோ குரு ராகவேந்த்ரா - பாரய்யா பாபா
பாரோ குரு ராகவேந்த்ரா
ஹிந்து முந்தெல்லெனகே நீ கதி
யந்து பொந்திதே நின்ன பரதவ
பந்தனவ பிடிசென்ன கரபிடி
நந்த கந்த முகுந்த பந்தோ - (பாரோ)

ஸேவகெலோ நானு நின்னய பாதாஸேவே நீ டெலோ நீனு
ஸேவகன ஸேவேயனு ஸேவிசி ஸேவ்ய ஸேவக பாவவீயுது
டாவுகரணி சிபொரெவத ரெயொளு, பாவனாத்மக காவு கருணிசி
கரதரே பகுவியந்து ஸாருவதுடங்குர த்வரிததீ வதகுபந்து
ஜரியப் யாடவோ பரதே நின்ன விரஹ நாளதே மனதிகரகுவே
ஹரியஸ் மரணே நிருதலெனக, ஹருஷதலிநீ நிருத கொடுதலீ
நரஹரி ப்ரியனே பாகுரு ஸ்ரீ ச விட்டலன, கருணா பாத்ரனே வேகபா
குருவரனே பரதோஷி ஸியன்னனு, மரியதே தவசரண கோடிய
விருசி சரணாம்பு ஜத தோருத த்வரிததலி ஒடோடி பாபா.

ஸ்ரீ ராகவேந்த்ர மங்களாஷ்டகம்

1. ஸ்ரீமத்ராம பதாரவிந்த மதுப:
ஸ்ரீமத்வ வம்சா திப:
ஸச்சிஷ்யோடு கணோடுப: ச் ரிதஜகத்
கீ ர்வாண ஸத் பாதப:
அத் யார்த்தம் மநஸா க்ருதாச்யுதஜப:
பாபாந்த காராதப:
ஸ்ரீமத் ஸத்குரு ராகவேந்த்ர யதிராட்
குர்யாத் த்ருவம் மங்களம்

2. கர்மந்தீந்த்ர ஸுதீந்த்ர ஸத்குரு
கராம்போஜோத்பவ : ஸந்ததம்
ப்ராஜ்ய த்யாந வசீ க்ருதாகிலஜகத்
வாஸ்தவ்ய லக்ஷ்மீதவ:
ஸச்சாஸ்த்ராதி விதூஷகாகில ம்ருஷா
வாதீப கண்டீரவ:
ஸ்ரீமத் ஸத்குரு ராகவேந்த்ர யதிராட்
குர்யாத் த்ருவம் மங்களம்

3. ஸாலங்காரக காவ்ய நாடக கலா
காணாத பாதஞ்ஜல
த்ரய்யர்த்த ஸ்ம்ருதி ஜைமிநீய
கவிதா ஸங்கீத பாரங்கத:
விப்ர க்ஷத்ர விடங்க்ரிஜாத முகரா
நேகப்ரஜா ஸேவித:
ஸ்ரீமத் ஸத்குரு ராகவேந்த்ர யதிராட்
சூர்யாத் த்ருவம் மங்களம்

4. ரங்கோத்துங்க தரங்க மங்களகர
ஸ்ரீ துங்கபத்ராதட
ப்ரத்யக்ஸ்த த்விஜ புங்கவாலய
லஸந் மந்த்ராலயக்யே புரே
நவ் யேந்த்ரோபல நீலபவ்ய கரஸத்
ப்ருந்தாவநாந்தர்கத:
ஸ்ரீமத் ஸத்குரு ராகவேந்த்ர யதிராட்
சூர்யாத் த்ருவம் மங்களம்

5. வித்வத்ராஜ சிரகீரிட கசிதா
நர்க்யோரு ரத்நப்ரபா
ராகாகௌகஹ பாதுகாத்வயசர:
பத்மா க்ஷ மாலாதர:
பாஸ்வத்தண்ட கமண்ட லூஜ் வலகரோ
ரக்தாம்பரா டம்பர:
ஸ்ரீமத் ஸத்குரு ராகவேந்த்ர யதிராட்
சூர்யாத் த்ருவம் மங்களம்

6. யத்ப்ருந்தாவந ஸப்ரதக்ஷிண நமஸ்காராபிஷேக ஸ்துதி
த்யாநாராதந ம்ருத்வி லேபந முகாநேகோபசாராந் ஸதா
காரம்கார மபிப்மரயாந்தி சதுரோ லோகா: புமர்த்தாந் ஸதா
ஸ்ரீமத் ஸத்குரு ராகவேந்த்ர யதிராட் சூர்யத் த்ருவம் மங்களம்

7. வேதவ்யாஸ முநீச மத்வ யதிராட் டீகார்ய வாக்யாம் ருதம்
க்ஞாத் வாஸ்த் வைதமதம் ஹலாஹலஸமம் த்யக்த்வா ஸமாக்யாப்தயே
ஸங்க்யாவத்ஸுகதாம் தசோ பநிஷதாம் வ்யாக்யாம் ஸமாக்யாந் முதா
ஸ்ரீமத் ஸத்குரு ராகவேந்த்ர யதிராட் சூர்யாத் த்ருவம் மங்களம்

8. ஸ்ரீமத் வைஷ்ணவ லோக ஜாலக குரு:
ஸ்ரீமத் பரிவாட் பரு:
சஸ் த்ரே தேவ்குரு: ச்ரிதாமரதரு
ப்ரத்யூஹ கோத்ர ஸ்வரு:
சேதோஸ்தீதசிருஸ் ததா ஜிதவரு
ஸ்ஸத் ஸெளக்ய ஸம்பத்கரு:
ஸ்ரீமத் ஸத்குரு ராகவேந்த்ர யதிராட்
சூர்யத் த்ருவம் மங்களம்

9. யஸ்ஸந்த்யா ஸ்வநிசம் குரோர் வ்ரதிபதே:
ஸந்மங்களஸ் யாஷ்டகம்
ஸத்ய: பாபஹரம் ஸ்வஸேவி விதூஷாம்
பக்த்யைத தாபாஷிதம்
பக்த்யா வக்தி ஸுஸம்பதம் சுபபதம்
தீர்க்காயுரா ரோக்யகம்
கீர்த்திம் புத்ர களத்ர பாந்தவ ஸுஹ்ருந்
மூர்த்தி: ப்ரயாதி த்ருவம்

இதி ஸ்ரீமதப் பணாசார்யக்ருதம் ராகவேந்த்ர
மங்களாஷ்டகம் ஸம்பூர்ணம்
ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ப்பணமஸ்த்து

ஸ்ரீ ராகவேந்த்ர அஷ்டாக்ஷர மந்த்ர ஜப விதானம்

(தினமும் 108 முறை அல்லது அதிகமும் ஜபிக்க ஸகல காரியமும் ஸித்திக்கும். பெண்கள் ஓம் ஸ்ரீராகவேந்த்ராய நம: ஸ்ரீம் என்று ஜபிக்க வேண்டும்.)

அஸ்ய ஸ்ரீ ராகவேந்த்ர அஷ்டாக்ஷர மஹா மந்த்ரஸ்ய
அப்பண்ணாசார்ய ருஷி:
(சிரசில் வலது கையால் தொடவும்)

ஸ்ரீராகவேந்த்ர குர்வந்தர்கத பார தீரமண முக்ய
ப்ராணந்தர்கத ஸ்ரீராமச்சந்த்ரோ தேவதா
(ஹ்ருதயத்தை வலது கையால் தொட்டுக் கொள்ளவும்)

காயத்ரீச் சந்த : (மூக்கின் கீழ் வலது கையை மடித்து வைக்கவும்)

ஸ்ரீ ராகவேந்த்ர குர்வந்தர்கத பாரதீரமண முக்ய
ப்ராணாந்தர்கத ஸ்ரீ ராமச்சந்த்ர ப்ரீத் யர்த்தே
ஜபே விநியோக:

ந்யாஸங்கள்

ஓம் ஸ்ரீம் அங்குஷ்டாப்யாம் நம:
(கட்டை விரலை ஸ்பரிசித்துக் கொள்ள வேண்டும்.)

ஓம் ராகவேந்த்ராய தர்ஜனீப் யாம் நம:
(ஆள்காட்டி விரலை ஸ்பரிசித்துக் கொள்ள வேண்டும்.)

ஓம் நம: மத்யமாப்யாம் நம:
(நடுவிரலை ஸ்பரிசித்துக் கொள்ள வேண்டும்.)

ஓம் ஸ்ரீம் அனாமிகாப்யாம் நம:
(மோதிர விரலை ஸ்பரிசித்துக் கொள்ள வேண்டும்.)

ஓம் ராகவேந்த்ராய கனிஷ்டி காப்யாம் நம:
(சுண்டு விரலை ஸ்பரிசித்துக் கொள்ள வேண்டும்.)

ஓம் நம: கரதலகர ப்ருஷ்டாப்யாம் நம:
(ஒரு கையால் மற்றொரு கையை ஸ்பரிசித்துக் கொள்ள வேண்டும்.)

ஓம் ஸ்ரீம் ஹ்ருதயாய நம:
(வலது கையால் ஹ்ருதயத்தைத் தொடவும்)

ஓம் ராகவேந்த்ராய சிரஸே ஸ்வாஹா
(தலையைத் தொடவும்)

ஓம் நம: சிகாயை வஷட்
(பின் தலையைத் தொடவும்)

ஓம் ஸ்ரீம் கவசாய ஹும்
(வலது கையால் இடது புஜத்தையும், இடது கையால் வலது புஜத்தையும் தொடவும்)

ஓம் ராகவேந்த்ராய நேத்ர த்ரயாய வெளஷட்
(ப்ருமத்தியைத் தொடவும்)

ஓம் நம: அஸ்த்ராய பட்
(வலது கைவிரலால் இடது உள்ளங்கையில் தட்டவும்)

இதி திக் பந்த:
(வலது கையால் தலையைச் சுற்றவும்)

த்யானம்

தப்த காஞ்சன ஸங்காசம் அக்ஷயலா கமண்டலூ
தோப்யாம் ததானம் காஷாய வஸனம் ராம மானஸம்
யோகீந்த்ர தீர்த்த வந்த்யங்கிஸ் துளஸிதாம பூஷிதம்
ஜ்ஞான பக்தி தப: பூர்ணம் த்யாயேத் ஸர்வார்த்த ஸித்தயே

மூல மந்த்ரம்
ஓம் ஸ்ரீ ராகவேந்த்ராய நம: ஓம்.No comments: