Monday, September 1, 2008

Sri Raghavendra Swamy

RadheKrishna 01-09-08
Abhisheka to Sri Raghavendra Swamy

Sri Raghavendra Swami Aradhanai Bangalore

Sri Raghavendra Swamy Mnatrlaya

Abhisheka to Sri Raghavendra Swamy Brundavana Mantralaya

Nava Brundavana

Tirupathi

Abhisheka to Tirupathy Venkateshwara

No comments: