Saturday, January 29, 2011

GURU PARAMBARA UTTARADI MUTT





RADHE KRISHNA 30-01-2011


GURU PARAMBARA SRI RAGHAVENDRA SWAMY MUTT (MANTRALAYAM)



S.No. Names of The Pontiffs Period Aradhana Day Place of Brindavana
Sri Hamsa
Chaturmukha Brahma
Sanakadi
Durvasa
Jnananidhi Tirtharu
Vindravahana Tirtharu
Kaivalya Tirtharu
Jnanesha Tirtharu
Para Tirtharu
Satyapragnya Tirtharu
Jnyana Tirtharu
... The linege continued for many yugas but the details are not known upto Achyuta Preksha Tirtharu
Achyuta Preksha Tirtharu
1. Shrimad Anand Teertharu 1238 – 1318 Magha S. 9 Entered Badarikashrama.
2. Shri Padmanabha Teertharu 1318 – 1324 Kartika K. 14 Navavrindavana (Anegundi)
3. Shri Narahari Teertharu 1324 – 1333 Pushya K. 7 Chakrathirtha (Hampi)
4. Shri Madhava Teertharu 1333 – 1350 Bhadrapada K. 30 Mannur
5. Shri Akshobhya Teertharu 1350 – 1367 Margashirsha K 5 Malkhed
6. Shri Jaya Teertharu 1367 – 1388 Ashadha K 5 Malkhed
7. Shri Vidyadhiraj Teertharu 1388 – 1392 Vaishakha S 3 Jaganathapuri (Not Available)
8. Shri Kavindara Teertharu 1392 – 1399 Chaitra S. 9 Navavrindavana (Anegundi)
9. Shri Vagisha Teertharu 1399 – 1407 Chaitra K. 3 Navavrindavana (Anegundi)
10. Shri Ramachandra Teertharu 1407 – 1435 Vaishakha S 6 Yaragol
11. Shri Vidyanidhi Teertharu 1435 – 1479 Kartika K 4 Yaragol
12. Shri Raghunatha Teertharu 1479 – 1527 Margashira K 1 Malkhed
13. Shri Raghuvarya Teertharu 1527 – 1557 Jeshtha K 3 Navavrindavana (Anegundi)
14. Shri Raghuttama Teertharu 1557 – 1595 Pushya S 11 Manampoondi (Tirukoilur)
15. Shri Vedavyasa Teertharu 1595 – 1619 Chaitra S 2 Penagonda
16. Shri Vidyadhisha Teertharu 1619 – 1631 Pushya K 14 Ekachakranagar (Not Available)
17. Shri Vedanidhi Teertharu 1631 – 1635 Kartika S 11 Pandharapur
18. Shri Satyavrata Teertharu 1635 – 1638 Phalguna S 6 Sangli
19. Shri Satyanidhi Teertharu 1638 – 1660 Margashirsha S 10 Kurnool
20. Shri Satyanatha Teertharu 1660 – 1673 Margashirsha S 11 veeracholapur
21. Shri Satyabhinava Teertharu 1673 – 1704 Jeshtha S 14 Nacharkoil
22. Shri Satyapoorna Teertharu 1704 – 1726 Jeshtha K 2 Kolpur
23. Shri Satyavijaya Teertharu 1726 – 1737 Chaitra K 11 Arani (Satyavijaya Nagar)
24. Shri Satyapriya Teertharu 1737 – 1744 Chaitra S 13 Manamadurai
25. Shri Satyabodha Teertharu 1744 – 1783 Phalguna K 1 Savanur
26. Shri Satyasandha Teertharu 1783 – 1794 Jeshtha S 2 Mahishi
27. Shri Satyavara Teertharu 1794 – 1797 Shravana S 7 Santebennur
28. Shri Satyadharma Teertharu 1797 – 1830 Shravana K 13 Holehonnur
29. Shri Satyasankalpa Teertharu 1830 – 1841 Ashadha S 15 Mysore
30. Shri Satyasantustha Teertharu 1841 – 1841 Phalguna K 30 Mysore
31. Shri Satyapaarayana Teertharu 1841 – 1863 Ashvin S 7 Santebennur
32. Shri Satyakaama Teertharu 1863 – 1871 Pushya K 6 Atkur
33. Shri Satyeshta Teertharu 1871 – 1872 Bhadrapada S 11 Atkur
34. Shri Satyaparakrama Teertharu 1872 – 1879 Ashvin S 8 Chittapur
35. Shri Satyaveera Teertharu 1879 – 1886 Kartika S 10 Korlahalli
36. Shri Satyadheera Teertharu 1886 – 1906 Jeshtha K 9 Atkur
37. Shri Satyajnana Teertharu 1906 – 1911 Magha S 11 Rajamoondri
38. Shri Satyadhyana Teertharu 1911 – 1942 Chairtra S 8 Pandharapur
39. Shri Satyaprajna Teertharu 1942 – 1945 Chairtra S 2 Atkur
40. Shri Satyabhijna Teertharu 1945 – 1948 Pushya K 8 Ranebennur
41. Shri Satyapramoda Teertharu 1948 – 1997 Kartika S 3 Manampoondi (Tirukoilur)
42. Shri Satyatma Teertharu : Present Pontiff 24/4/1996
©Uttaradi Matha 2006




No comments: